Produkt Krajowy Brutto i jego znaczenie

Produkt Krajowy Brutto i jego znaczenie

Przez cały rok możemy w różnych serwisach informacyjnych usłyszeć wiadomości o PKB. Czym jest Produkt Krajowy Brutto i jaki ma wpływ na naszą gospodarkę? Według definicji jest to jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego, opisujący wartość dóbr i usług, jakie wytworzono na terenie danego kraju w pewnym okresie. Kryterium geograficzne jest jedyne, nie ma znaczenia na przykład pochodzenie kapitału, czy własność firmy. Wartość, o której mowa, oblicza się przez odjęcie od produkcji całkowitej wartość dóbr i usług zużytych do tej produkcji. Nie jest to jedyna metoda obliczania PKB. Jedna z możliwości mówi, że suma wydatków musi być równa sumie dochodów ze wszystkich źródeł. PKB oblicza się zatem sumując dochody – z pracy, z kapitału i dochody państwa. Mamy dwa rodzaje PKB: nominalny i realny. Przy określaniu realnego PKB uwzględnia się inflację, wskazując na realną wartość pieniądza, a przy nominalnym uwzględnia się jego realną wartość. Wzrostem lub spadkiem PKB mierzy się rozwój naszej gospodarki. PKB trzeba odróżnić od produktu narodowego brutto (PNB), który jest miarą wartości wszystkich dóbr i usług wytworzonych przez obywateli danego państwa oraz przez osoby prawne z siedzibą na jego terenie niezależnie od tego, czy podmioty te działają w kraju, czy za granicą. Przy czym trzeba też pamiętać, że PKB ma znaczny wpływ na rynek walutowy.

[Głosów:2    Średnia:3.5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.