Dokumenty

Tu znajdziesz wzory dokumentów niezbędnych w pracy zarówno dla pracowników jak i pracodawców
Aneks do umowy o pracę 356 CV - Curriculum Vitae 407 Informacja o zatrudnieniu do PUP 318 Informacja o zwolnieniu z pracy z powodu redukcji etatów 265 Karta wypadku 361 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 345 Lista obecności 339 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 313 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie wynagrodzenia na konto bankowe 287 PIT-11 347 Plan urlopów 336 Podanie o podwyżkę 365 Podanie o urlop 353 Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych 308 Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy 332 Powierzenie pracownikowi innej pracy - Przeniesienie 282 Pozew o wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy 364 Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia 280 Pracowniczy kontrakt menedżerski 365 Rachunek do umowy o dzieło 367 Rachunek do umowy o dzieło do 200 zł 340 Referencje 467 Rejestr wypadków przy pracy 409 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę 242 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika 267 Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron 279 Skierowanie na badania lekarskie 293 Skierowanie na badania profilaktyczne 296 Świadectwo pracy 317 Umowa agencyjna 305 Umowa agencyjno - akwizycyjna 307 Umowa o dzieło 323 Umowa o pracę na czas określony 308 Umowa o pracę na okres próbny 298 Umowa o pracę nakładczą 318 Umowa o pracę tymczasową 309 Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony 271 Umowa o pracę zawarta na czas określony 276 Umowa o pracę zawarta na czas wykonania określonej pracy 284 Umowa o pracę zawarta na czas zastępstwa 321 Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy 272 Umowa zlecenie 310 Upoważnienie do potwierdzania sald i podpisywania faktur 297 Wniosek o skrócenie urlopu macierzyńskiego 301 Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego 333 Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego 259 Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego 269 Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego 318 Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego 280 Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę lub z ruchomości 319 Wypowiedzenie umowy o dzieło przez zamawiającego 266 Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia 239 Wypowiedzenie umowy zlecenia przez zleceniodawcę 249 Zaświadczenie lekarskie 308 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków 374


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę