Dotacje z urzędu pracy na założenie firmy

Wróć do spisu artykułów

Dotacje z urzędu pracy na założenie firmy to jedno z najpopularniejszych źródeł finansowania początkujących firm. Bezrobotnemu mogą być przyznane jednorazowo środki finansowe w wysokości określonej w umowie, nie przekraczającej jednak 600% przeciętnego wynagrodzenia (od 01.03.2013r. obowiązuje kwota 22.141,80 zł), przy czym Wnioskodawca powinien posiadać wkład własny wystarczający na uruchomienie i prowadzenie planowanej działalności gospodarczej. Jakie warunki należy spełnić?

O wsparcie finansowe z urzędu pracy bezrobotny może się ubiegać jeżeli:

 • nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
   
 • z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
   
 • po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę określoną w ustawie,
   
 • nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej bądź na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
   
 • nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
   
 • nie był skazany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
   
 • i inne obowiązujące w danym okresie.

Jaka wielkość dotacji z urzędu pracy?

Bezrobotnemu mogą być przyznane jednorazowo środki finansowe w wysokości określonej w umowie, nie przekraczającej jednak 600% przeciętnego wynagrodzenia - (od 01.03.2013r. obowiązuje kwota 22.141,80 zł), przy czym Wnioskodawca powinien posiadać wkład własny wystarczający na uruchomienie i prowadzenie planowanej działalności gospodarczej. Tworzący spółdzielnię socjalną może wnioskować o dofinansowanie w wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia, a osoby chcące przystąpić do spółdzielni socjalnej w wysokości 300 %.

Ile trzeba czekać na decyzję ws. dotacji?

Rozpatrzenie wniosku nastąpi w terminie 30 dni od daty jego złożenia wraz z kompletem dokumentów. Fakt złożenia wniosku nie gwarantuje otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Kiedy zwrot pieniędzy z urzędu pracy?

Udzielone środki podlegają zwrotowi, jeżeli bezrobotny:

 • nie przedstawi do rozliczenia rachunków, faktur i nie rozliczy otrzymanych środków w terminie wyznaczonym umową,
   
 • otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,
   
 • będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego),
   
 • podejmie zatrudnienie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
   
 • i inne obowiązujące w danym okresie.

Czytaj także:

Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy

Pieniądze z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności

CV do pobrania

Gotowe CV

Częsta zmiana pracy. Czy zostanie Pan u nas na dłużej?

Źródło: SmakPracy.pl - opracowanie własne, http://www.pup.koszalin.pl/dla_bezrobotnych/srodki_na_rozpoczecie_dzialalnosci.html
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Przykładowe Curriculum...

21-01-2013

Dzisiaj prezentujemy przykładowe Curriculum Vitae, które zostało stworzone na potrzeby tego artykułu. Curriculum Vitae to re

CZY WARTO STARAĆ SIĘ O...

23-07-2010

Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy zadajemy sobie pytanie: co zrobić by zwiększyć nasza pozycje, by wśród pojawia

Jak dostać się do straży...

31-10-2011

Etapy rekrutacji na stanowisko Strażnika Miejskiego. Czyli jak dostać się do Straży Miejskiej. Pracę w Straży świadczyć


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę