Zwiększa się bezrobocie w grupach poniżej 30. i powyżej 50. roku

Wróć do spisu artykułów

Jak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zamierza walczyć z powiększającym się bezrobociem w grupach osób poniżej 30. i powyżej 50. roku życia? Udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie podjął się Jacek Męcina - sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w wyjaśnieniu na zapytanie nr 922 w sprawie zwiększającego się poziomu bezrobocia w Polsce.

" W sprawie zwiększającego się poziomu bezrobocia w Polsce uprzejmie informuję, iż do osób, które utraciły pracę i zarejestrowały się w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne, adresowane jest wsparcie wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), m.in. w zakresie:

1)pomocy w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy, a w razie braku możliwości zapewnienia odpowiedniej pracy także przez poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,

2)pomocy w szeroko rozumianym rozwoju zawodowym przez oferowane szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, sfinansowanie studiów podyplomowych, stypendia na kontynuowanie nauki,

3)pomocy w podjęciu zatrudnienia subsydiowanego u pracodawcy przez skierowanie do wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach dotyczących robót publicznych, niezwiązanych z wyuczonym zawodem, w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej,

4)pomocy w podjęciu samozatrudnienia przez przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa.

Ponadto informuję, że podjąłem decyzję o przeznaczeniu większości środków rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie/dofinansowanie w 2012 r. realizacji programów specjalnych, dedykowanych osobom w wieku do 30. oraz powyżej 50. roku życia.

Specyfiką wspomnianego rozwiązania jest możliwość łączenia ustawowych usług i instrumentów rynku pracy ze specyficznymi rozwiązaniami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb uczestników programu oraz możliwość obejmowania każdego uczestnika programu kilkoma formami aktywizacji zawodowej przy równoczesnym wspieraniu całokształtu działań ˝specyficznymi elementami wspierającymi zatrudnienie˝ w sytuacji, kiedy proces aktywizacji i doprowadzenia do zatrudnienia wymaga niestandardowych rozwiązań.

Intensyfikacja działań na rzecz młodzieży wymaga podjęcia różnego rodzaju inicjatyw, służących wsparciu osób młodych w skutecznym wejściu na rynek pracy, nie tylko pomiędzy poszczególnymi resortami, ale również na poziomie samorządów terytorialnych oraz różnych podmiotów wnoszących istotny wkład w kształtowanie sytuacji na rynku pracy.

Mając powyższe na uwadze, zaproponowałem organom zatrudnienia, tj. marszałkom województw i starostom powiatów, podejmowanie w ramach regionalnych polityk rynku pracy działań służących rozwiązaniu najbardziej istotnych problemów rynku pracy. Aby odwrócić niekorzystne tendencje dotyczące młodych, powiatowe urzędy pracy muszą ułatwiać osobom bezrobotnym lepsze rozpoznawanie rynku pracy, a także zdobycie odpowiednich umiejętności i kompetencji, które pozwolą na sprawną i długotrwałą obecność na rynku pracy. Urzędy pracy mogą osiągnąć zamierzone cele poprzez lepsze diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje na lokalnych rynkach pracy oraz lepszą współpracę z partnerami, również niepublicznymi.

W nawiązaniu do powyższego informuję, iż trudna sytuacja młodzieży na rynku pracy była impulsem do zainicjowania w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej prac nad programem działań na rzecz zmniejszenia bezrobocia młodzieży. Program jest pakietem działań inicjowanych bezpośrednio przez podległy mi resort, a także podejmowanych wspólnie z partnerami rynku pracy w celu szeroko zakrojonego wsparcia osób młodych w wejściu na rynek pracy. Działania te będą uzupełnieniem standardowych usług oferowanych bezrobotnym i poszukującym pracy przez urzędy pracy.

Prace nad programem nie zostały jeszcze zakończone, w związku z tym wciąż nie jest znany jego ostateczny kształt.

Warto jednakże wspomnieć, że w programie zaproponowane zostały między innymi rozwiązania, które umożliwią osobom młodym bezpośrednie dotarcie do zatrudnienia poprzez udział w programach specjalnych, realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Zaplanowano również, że w ramach programu osoby młode będą mogły wziąć udział w projekcie pilotażowym, którego zadaniem będzie przetestowanie wzorcowego schematu pracy z osobami bezrobotnymi do 30. roku życia oraz wdrożenie innowacyjnych narzędzi służących zwiększeniu aktywności, samodzielności i mobilności osób młodych.

W programie przedstawione zostaną także propozycje rozwiązań przewidujących m.in. zachęty dla pracodawców wyrażających gotowość zatrudnienia osób młodych.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) m.in. osoby powyżej 50. roku życia uznane zostały za będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a tym samym uprawnione do korzystania z różnego rodzaju działań mających na celu ich aktywizację.

Warto wskazać, że ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje regulacje mające na celu wsparcie pracodawców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy, w tym dla osób powyżej 50. roku życia.

Instrumenty adresowane do pracodawców obejmują m.in.:

1.Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku zatrudnienia starszych pracowników, tj. kobiet, które ukończyły 55. rok życia, i mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat. Ponadto ulga ta czasowo, tj. przez okres 12 miesięcy, przysługuje pracodawcom, którzy decydują się na zatrudnienie osoby bezrobotnej w wieku 50+.

2.Refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Wysokość refundacji określa umowa, nie może być ona jednak wyższa niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia, a także zrefundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

3.Możliwość nawiązania bezpłatnej, fachowej współpracy z doradcami zawodowymi w urzędach pracy, którzy na potrzeby pracodawcy mogą dokonać analizy kompetencji pracowników i przedstawić oferty szkoleniowe mające na celu uzupełnienie luk kwalifikacyjnych.

4.Możliwość bezpłatnej pomocy w doborze kandydatów do pracy spośród osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

5.Wsparcie finansowe pracodawców inwestujących w rozwój zawodowy swoich pracowników. Pracodawcy, którzy utworzyli fundusz szkoleniowy (założyli odrębne konto z przeznaczeniem na szkolenia), mogą ubiegać się o częściową refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników. Pracodawca może otrzymać nawet 80% kosztów szkolenia (do 300% przeciętnego wynagrodzenia) w przypadku, jeżeli inwestuje w rozwój zawodowy pracowników powyżej 45. roku życia."

Źródło: http://orka2.sejm.gov.pl/ Zapytanie nr 922 w sprawie zwiększającego się poziomu bezrobocia w Polsce
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Ryzyko, a praca

10-01-2017

Universum Student Awards...

22-05-2012

Tak było też na Gali Universum Student Awards 2012, która odbyła się 16 maja w Warszawie. Dzięki badaniu Universum Student

Szkolenie okresowe bhp na...

05-04-2012

Zasady przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 200


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę