MSW: Funkcjonariusz otrzyma...

Wróć do spisu artykułów

20 lipca br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych dwa projekty dotyczące zmian w zwolnieniach lekarskich oraz w systemie rentowym służb mundurowych. Uwagi do projektów można zgłaszać do 8 sierpnia br.

Głównym celem przygotowanej reformy jest zwiększenie liczby funkcjonariuszy, którzy będą obecni na służbie każdego dnia. Więcej funkcjonariuszy codziennie wykonujących obowiązki służbowe przyczyni się do jeszcze większego poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Proponowana nowelizacja ma na celu m.in. ograniczenie absencji chorobowej funkcjonariuszy. Aktualnie wypłata 100% uposażenia podczas choroby zachęca do nadużywania zwolnień lekarskich i traktowania ich jako dodatkowego urlopu. Tylko w 2011 roku w policji funkcjonariusze pozostawali na zwolnieniach lekarskich przez 2,2 mln dni, w tym 90% zwolnień nie było spowodowanych chorobą lub wypadkiem pozostającym w związku ze służbą. Średnio codziennie 6 tysięcy policjantów przebywa na zwolnieniu chorobowym. W policji w 2011 roku z tytułu uposażeń w trakcie absencji chorobowej wypłacono 250 mln zł.

Funkcjonariusze oraz żołnierze, którzy przebywają na zwolnieniu lekarskim m.in. z powodu wypadków podczas służby i chorób zawodowych, wypadków w drodze do służby lub ze służby będą otrzymywali 100% uposażenia. Całość uposażenia podczas zwolnienia chorobowego dostaną także mundurowi, których niezdolność do służby powstała podczas misji i działań ratowniczych poza granicami kraju.

Reforma zakłada przybliżenie przepisów dotyczących formacji mundurowych do regulacji obowiązujących w systemie powszechnym, przy zachowaniu pewnych różnic wynikających ze specyfiki służby funkcjonariuszy i żołnierzy. Oszczędności uzyskane wskutek wprowadzenia reformy zostaną przeznaczone na nagrody dla pełniących służbę.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało nowelizację, która zakłada, że funkcjonariusz, który przebywa na zwolnieniu lekarskim w wyniku choroby nie mającej związku ze słuzbą, z tytułu opieki nad dzieckiem lub opieki nad innym członkiem rodziny, analogicznie do uregulowań przyjętych w Kodeksie Pracy, otrzyma 80% uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym. Zmniejszona o każdy dzień zwolnienia lekarskiego będzie także nagroda roczna. Obniżenie uposażenia nie wpłynie natomiast na wymiar podstawy emerytury i renty. Tak jak w systemie powszechnym, funkcjonariusze będą zwalniani od zajęć służbowych na podstawie zwolnień lekarskich, wystawianych zgodnie z przepisami ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zaświadczenie te będą podlegały kontroli lekarzy orzeczników ZUS, tak samo jak w przypadku pracowników cywilnych.

Proponowane przez ministerstwo rozwiązania nie zmieniają wysokości uposażenia, jakie funkcjonariusz pobiera w trakcie choroby pozostającej w związku ze służbą oraz w trakcie choroby kobiet w ciąży. Funkcjonariusze oraz żołnierze nadal będą otrzymywać 100% uposażenia, jeżeli przebywają na zwolnieniu lekarskim m.in. z powodu: wypadków podczas służby i chorób zawodowych, wypadków w drodze do służby lub ze służby, choroby przypadającej w czasie ciąży. Całość uposażenia będzie także wypłacana, jeżeli niezdolność do służby powstała podczas misji i działań ratowniczych poza granicami kraju, została spowodowana przez inną osobę w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, jest wynikiem bohaterskiej obrony mienia lub życia innych osób.

Oszczędności uzyskane wskutek zmniejszenia uposażeń zostaną w całości przeznaczone na fundusz nagród. Z tego funduszu będą przyznawane nagrody wyłącznie dla funkcjonariuszy zastępujących chorych kolegów.

Ponadto nowelizacja wprowadza również m.in. możliwość zwolnienia funkcjonariusza po sześciu miesiącach przebywania na zwolnieniu (teraz w służbach okres ten wynosi
12 miesięcy - zmiana oznacza ujednolicenie z przepisami powszechnie obowiązującymi). Funkcjonariusz, który podczas zwolnienia lekarskiego będzie podejmował inną pracę, utraci prawo do uposażenia za cały czas zwolnienia.

Proponowane rozwiązania mają na celu m.in. zmniejszenie liczby nadgodzin wypracowywanych przez funkcjonariuszy, pełniejsze wykorzystanie urlopu i w konsekwencji zmniejszenie wypłacanych ekwiwalentów za niewykorzystany urlop w momencie odejścia ze służby, utworzenie funduszu nagród za dodatkową służbę oraz rekompensowanie dodatkowej pracy funkcjonariuszom, zastępującym chorych kolegów.

Przedstawiane zmiany znajdują się w projekcie założeń ustawy o zmianie ustaw o Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

Źródło: MSW.GOV.PL; Doczytaj materiał tutaj.
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Szukaj mentorów

28-09-2010

Mentorem może być ktoś z Twojej organizacji, ktoś ze znajomych znajomych, ktoś o kim słyszałeś, że zajmuje się dziedzi

Palenie papierosów w pracy....

16-04-2012

Palenie papierosów w pracy. Czy jest to dopuszczalne? W dniu 14.05.2010 r. ogłoszona została ustawa z dnia 8.04.2010 r. o zmi

Jak napisać o przerwie w...

20-05-2012

Przerwa, dziura, luka, puste miejsce w życiorysie. Jak dobrze to przedstawić w naszym CV oraz wyjaśnić ten fakt przyszłemu


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę