Umowa zlecenie, umowa o dzieło uznane za umowę o pracę

Wróć do spisu artykułów

Umowa zlecenie, umowa o dzieło uznane za umowę o pracę, kiedy ma to miejsce? Pytania i porady prawne według Państwowej Inspekcji Pracy.

Przykład: Warunkiem podjęcia pracy było zarejestrowanie działalności gospodarczej, ale faktycznie, choć umowa nazywa się umową o współpracę, pracuję na rzecz pracodawcy w stałych godzinach pracy i w biurze firmy, wykonuję także polecenia kierownika biura. W czasie trwania umowy korzystałam również z urlopu wypoczynkowego, za który otrzymałam wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu określonemu w umowie. Z realizacji swoich zadań sporządzałam raporty. Czy wykonywanie pracy w takich warunkach na podstawie umowy o współpracę można uznać za stosunek pracy i jakie kroki należałoby podjąć, aby ustalić, że była to faktycznie umowa o pracę?

Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy, cechami charakterystycznymi dla stosunku pracy jest zatrudnianie pracownika za wynagrodzeniem i zobowiązanie go do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem.

Tym samym, warunkiem niezbędnym dla zakwalifikowania umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia lub umowy o dzieło) jako umowy o pracę, jest ustalenie, że w łączącej strony umowie przeważają cechy istotne dla umowy o pracę, takie jak: osobiste wykonywanie pracy (niemożność wyznaczenia osoby, która zamiast pracownika wykonywałaby jego obowiązki) , podporządkowanie pracownika (a więc - praca w miejscu i czasie określonym przez pracodawcę i pod jego kierownictwem), a także świadczenie tej pracy w warunkach obciążenia podmiotu zatrudniającego ryzykiem prowadzenia zakładu pracy.

Z opisanego przez Panią stanu faktycznego wynika, iż łącząca Panią z firmą umowa ma cechy właściwe umowie o pracę. Istnieją więc podstawy do wystąpienia do sądu pracy z powództwem o ustalenie, iż w okresie, w którym świadczyła Pani na rzecz firmy usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, łączył Panią z nią stosunek pracy.

W postępowaniu przed sądem konieczne będzie wykazanie, iż w łączącej Panią z firmą umowie przeważały, wymienione wyżej, cechy właściwe umowie o pracę, a także – co w orzecznictwie sądowym w tego rodzaju sprawach ma ogromne znaczenie – iż nie wyrażała Pani woli zawarcia z pracodawcą umowy cywilnoprawnej.

Udowodnienie ostatniej z tych przesłanek może w praktyce nastręczać pewne trudności zważywszy na fakt zarejestrowania przez Panią działalności gospodarczej. Orzecznictwo sądów apelacyjnych i Sądu Najwyższego nie jest jednak w tym zakresie jednolite np. w wyroku z 19 czerwca 2002 r., sygn. akt III APa 197/01, opubl. w OSA z 2003 r., nr 1, poz. 5, Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, iż „Umowa zawarta z osobą prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług, która wystawiła rachunek za wykonaną pracę, powiększony o podatek VAT - nie jest umową o pracę w rozumieniu przepisu Kodeksu pracy” , natomiast Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 lipca 2001 r. sygn. akt I PKN 560/00, opubl. w OSP z 2002 r., nr 5, poz.70 stanął na stanowisku, że „Zgłoszenie w urzędzie gminy do ewidencji działalności gospodarczej prowadzenia własnej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pośrednictwa sprzedaży (i uzyskanie wpisu do tej ewidencji), a następnie zawarcie umowy o świadczenie usług pośrednictwa sprzedaży, nie wyklucza ustalenia i oceny, że strony umowy łączył w istocie stosunek zatrudnienia wynikający z umowy o pracę na stanowisku sprzedawcy.”

Sądem właściwym dla wytoczenia powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub miejsca, w którym praca była wykonywana (w przypadku Warszawy - Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi, Wydział Pracy, Al. Solidarności 127, 00 951 Warszawa). Wytaczając powództwo jest Pani zwolniona z obowiązku uiszczania opłat sądowych.

Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy: http://www.pip.gov.pl/html/pl/porady/07061003.htm
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


List motywacyjny na...

17-08-2011

List motywacyjny powinien być uzupełnieniem CV i wzmocnić dobre wrażenie po jego przeczytaniu. Sekretarka musi dopasować li

PRZEPROWADZAMY ROZMOWĘ -...

31-08-2010

Twój program Należy przygotować sobie program rozmowy. Pomoże on w kontrolowaniu czasu i nieprzekraczania jego limitu na r

Testy jako narzędzie...

12-09-2010

Przykłady testów osobowości zawodowej stosowanych w rekrutacji lub badaniu pracowników Każdy z opisywanych poniżej test


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę