Zakaz konkurencji w prawie pracy

Wróć do spisu artykułów

Zakaz działalności konkurencyjnej (zakaz konkurencji) w czasie trwania stosunku pracy i po ustaniu stosunku pracy. Prawa pracodawcy w przypadku, gdy pojawiają się sygnały o działalności konkurencyjnej podwładnego.
Wyjaśniamy konsekwencje dla obu stron konfliktu oraz co o tym wszystkim, mówi nam Kodeks pracy.


Do sądu cywilnego może udać się ten pracodawca, który nie podpisał z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, jeżeli w jego mniemaniu poniósł on w wyniku zachowania pracownika szkodę. Pracodawca ma pełne prawo do wystąpienia na drogę sądową, jeżeli były pracownik prowadził działalność konkurencyjną (w ocenie kierownictwa, tego przedsiębiorstwa).

W pierwszej kolejności zakłady pracy, powinny zabezpieczać się przed działalnością konkurencyjną swoich pracowników i zawierać umowy o zakazie konkurencji. Pomaga to w ochronie interesów pracodawcy i gwarantuje odpowiednie środki prawne w przeciwdziałaniu działalności konkurencyjnej pracowników. Umowę o zakazie w czasie trwania stosunku pracy, można nawiązać z każdym pracownikiem firmy.

Natomiast, sytuacja wygląda inaczej przy nawiązaniu umowy o zakazie po ustaniu stosunku pracy. Ten rodzaj umowy wolno zaproponować wyłącznie podwładnemu, który posiada dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie może narazić zakład pracy na szkodę. Pracodawca oraz pracownik, powinni wspólnie ocenić, czy osoba zatrudniona ma dostęp do tego rodzaju informacji. Konieczne jest także wypłacanie odszkodowania za czas obowiązywania zakazu po ustaniu stosunku pracy (wysokość odszkodowania należnego pracownikowi nie niższa niż 25% wynagrodzenia).

W przypadku pojawienia się sygnałów o tym, że pracownik lub były pracownik działa na niekorzyść pracodawcy, firma ma prawo domagać się zaprzestania tych czynności, a w razie odmowy - wystąpić na drogę sądową. Proces sądowy, jeżeli jest podpisana umowa o zakazie konkurencji i istnieją oczywiste dowody złamania tego zakazu, nie powinien trwać długo oraz przysparzać pracodawcy wielu problemów.

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy:

  • Obowiązuje podczas trwania stosunku pracy,
  • Jest nieodpłatna (chyba,że strony ustaliły inaczej),
  • Może być zawarta z każdym pracownikiem.

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy:

  • Obowiązuje od kolejnego dnia po dniu ustania stosunku pracy,
  • Odpłatna (strony ustalają wielkość odszkodowania należnego pracownikowi, w wysokości nie niższej niż 25% wynagrodzenia),
  • Należy ustalić okres jej obowiązywania. W Kodeksie pracy wskazano sytuacje ustania zakazu konkurencji z mocy prawa (art. 1012 § 2 kp),
  • Może być zawarta z pracownikami posiadającymi dostęp do szczególnie ważnych informacji firmy.

Podstawa prawna:

Art. 1011. § 1. W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).

§ 2. Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na zasadach określonych w przepisach rozdziału I w dziale piątym.

Art. 1012. § 1. Przepis art.101 § 1 stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy, z zastrzeżeniem przepisów § 2 i 3.

§ 2. Zakaz konkurencji, o którym mowa w § 1, przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.

§ 3. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji; odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach. W razie sporu o odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

Art. 1013. Umowy, o których mowa w art. 101 § 1 i w art. 1012 § 1, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

Źródła: foto: stockvault.net
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Kary za nielegalne...

11-07-2012

Prezydent RP podpisał ustawę z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew p

Nie pytaj innych o...

21-08-2012

Poprzez pytanie innych pracowników z najbliższego otoczenia w pracy ile zarabiają, możesz sam obniżyć swoją motywację do

Dobowy i tygodniowy...

13-01-2013

Kodeks pracy reguluje wymiar dobowego odpoczynku pracowników. Każdy z nich ma prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego od


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę