Wygaśnięcie umowy o pracę

Wróć do spisu artykułów

Przepisy dotyczące wygaśnięcia umowy o pracę reguluje kodeks pracy. Umowa o pracę wygasa z mocy prawa bez konieczności dokonywania jakichkolwiek czynności przez pracodawcę lub pracownika.
W art. 63 kp mowa o określonych przypadkach szczególnych, które skutkują wygaśnięciem umowy o pracę:
 

 • śmierć pracownika – stosunek pracy wygasa z dniem śmieci, a prawa majątkowe przechodzą, w równych częściach, na osoby spełniające warunki do uzyskania renty rodzinnej oraz na małżonka. Rodzinie zmarłego pracownika przysługuje odprawa pośmiertna. Jej wysokość określona jest długością stażu u pracodawcy i wynosi:
  a) jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli osoba był zatrudniona krócej niż 10 lat,
  b) trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli osoba przepracowała co najmniej 10 lat,

  c)sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli osoba była zatrudniona co najmniej 15 lat.

 • śmierć pracodawcy – powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, a obowiązek wypłaty odszkodowania obciąża spadkobierców pracodawcy. Pracownikowi, któremu umowa o pracę wygasła z powodu śmierci pracodawcy przysługuje odszkodowanie w kwocie wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a w przypadku umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres dwóch tygodni,
   

 • aresztowanie pracownika - trzy miesięczna nieobecność pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania. Okres trwania tymczasowego aresztu należy liczyć od dnia zatrzymania pracownika,
   

 • niezgłoszenie przez pracownika chęci powrotu do pracy w ciągu 7 kolejnych dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru u innego pracodawcy.

Chcesz uzupełnić swoją wiedzę? Przeczytaj także: Jak napisać wypowiedzenie umowy
| Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy  |  Zadbaj o swoje świadectwo pracy
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Czy i kiedy pracownikowi...

16-04-2012

Monitor ekranowy w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie

Utrata statusu bezrobotnego

05-06-2012

Utrata statusu bezrobotnego związana jest z utratą pewnych korzyści oferowanych przez Powiatowy Urząd pracy. Przysługujące

Co nie podoba się Panu/Pani...

02-02-2011

Dobre odpowiedzi na trudne pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Choć podczas rozmów kwalifikacyjnych zwykle padają podobn


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę